OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel: VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o., Na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov

IČ: 29355206, DIČ: CZ29355206 e-shop: www.vinarstvipaulus.cz

Preambule

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané společností Provozovatelem, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové adrese www.vinarstvipaulus.cz jsou závazné pro všechny smluvní vztahy, v nichž provozovatel vystupuje jako prodávající, uzavřené od tohoto dne.

O veškerých změnách ve Všeobecných obchodních podmínkách bude Provozovatel informovat na svých internetových stránkách.

Uveřejnění těchto všeobecných obchodních podmínek nahrazuje veškeré předchozí verze.

Kupující zasláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s veškerými ustanoveními v těchto Obchodních podmínkách.

Cenová politika

Každý nový kupující je bez zaregistrování se do evidence obchodních partnerů (prostřednictvím e-shopu nebo pracovníka provozovatele) oprávněn nakupovat nabízený sortiment za standardních obchodních podmínek a cen.

Každému registrovanému kupujícímu bude přidělena individuální cena (sleva ze standardní doporučená ceny), za kterou bude nadále nakupovat. Tyto individuální ceny mohou být ze strany provozovatele změněny a to na základě plnění či neplnění dohodnutých obchodních podmínek (objemů tržeb).

Úvodní ustanovení

Pokud nebylo písemě stanoveno jinak, upravují tyto obchodní podmínky (dále jen OP) vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím – VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o. a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě nebo objednávce. Přičemž kupující je spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo. Kupující který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje zboží a služby za účelem podnikání s těmito výrobky či službami. Kupující se zde řídí obchodním zákoníkem a OP, které se ho týkají. V obou případech dále jen kupující.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Uzavření kupní smlouvy/objednávky a dodávka zboží

Kupní smlouva/objednávka

Uzavřením kupní smluvy je odeslání elektronické objednávky kupujícím prostřednictví m www.vinarstvipaulus.cz (dále jen e-shop) nebo emailové objednávky nebo uzavření objednávky v místě provozovny prodávajícího. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím (výše uvedenou formou) a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Tímto také kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající také si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny a dodací podmínky jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována úprava/změna a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající okamžitě o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Daná objednávka je vždy zadána od e-shop a následuje standardní proces objednávky.

Předmětem plnění kupní smlouvy je dodávka vín, zboží a služeb uvedených v kupní smlouvě/objednávce.

Kupní cena zboží a služeb

Cena zboží se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na e–shopu. Provozovatel má výhradním právo tyto ceny změnit. Ceny jsou včetně DPH a bez DPH.

Dodací podmínky

Zboží lze převzít buď osobně v sídle vinařství v ulici na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov, nebo je posíláno přepravní službou. Cena dopravy je vždy vypočtena a uvedena na e-shopu. Je závislá na způsobu zvolené dopravy a platebních podmínek. Cena za dopravu vždy obsahuje i náklady na balení a expedici.

Pokud není dojednáno jinak, v případě objednávky nad 7500Kč bez DPH je doprava, balné a způsob úhrady zdarma.

Dodací lhůta je následujících 2-5 pracovních dnů v závislosti na zvoleném způsobu dopravy. U archivních vín může být doba dodání až 10 pracovních dnů z důvodu, že objednávky jsou vychystávány až při větším množství. Je to dáno tím, že do archivního sklepa není vhodné vstupovat denně vzhledem k nutnosti udržovat konstantní vlhkost a teplotu. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.

Při převzetí zboží je zákazník povinen překontrolovat, zda zásilka nevykazuje znaky poškození. Pokud je zásilka poškozená, je kupující oprávněn zásilku odmítnout nebo sepsat reklamační protokol s dopravcem. Pokud je zásilka v pořádku, je objednatel povinen zásilku převít. Odmítnutá zásilka bude nahrazena v nejbližším možném termínu. Veškeré náklady spojené s případným opětovným zasláním zásilky jdou na náklady prodávajícího.

Platební podmínky

Objednávka může být uhrazena:

V hotovosti v sídle společnosti v v ulici na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov nebo místě prodeje.

Na dobírku kdy cena je placena dopravci.

Na základě Faktury, pro-forma faktury nebo zálohové faktury bankovním převodem s danou splatností. Zboží bude expedováno po doručení požadované částky na náš účet.

Elektronická fakturace:

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu doklady tzv. elektronické faktury. Elektronická forma dokladu, která byla vytvořena převodem z papírové, se považuje rovněž za daňový doklad.

Povinnosti obou stran jsou řízeny zákona o dani z přidané hodnoty č. 322/2003 Sb., která mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je zboží zakoupeno v e-shopu soukromým spotřebitelem pak má kupující právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu posláno zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží je prodávajícím obratem zákazníkovi vrácena zpět odpovídající částka předem dohodnutým způsobem. Do vrácené částky nejsou zahrnuty přepravní náklady.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávka/odstoupení od smlouvy u zboží označeného ” není skladem”. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Prodávající má právo zrušit objednávku na základě dohody s kupujícím a to v případě, že se zboží již nedodává, nebo se znatelně změnila cena.

Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Sankce

Při prodlení prodávajícího s dodáním zboží může kupující požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,001 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení.

Při prodlení kupujícím s úhradou kupní ceny může prodávající požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně požadující zaplacení smluvní pokuty, pokud ke škodě došlo v příčinné souvislosti s porušením podmínek konkrétní kupní smlouvy, které zakládá právo na zaplacení smluvní pokuty.

Přechod vlastnictví, výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplné úhradě kupní ceny zboží.

Kupující nesmí dále prodávat zboží jinak než standardní obchodní cestou v rámci právního řádu ČR a je povinen činit veškerá opatření pro ochranu zboží a zajistit, aby vlastnické právo provozovatele nebo původce zboží ke zboží nebylo žádným způsobem narušeno či omezeno.

Jakost a kvalita

Není-li předem ujednáno jinak, dodává provozovatel zboží nové a nepoužité. Zboží je ve výrobě zkoušeno podle příslušných předpisů a právních norem daného výrobce.

Kritériem kvality zboží jsou technické podmínky a parametry výrobce, s nimiž je kupující seznámen.

Veškeré obaly produktů uváděných provozovatelem na trh v České republice jsou zpoplatněny v rámci systému EKOKOM.

Věrnostní program

Nyní neaplikováno

V případě vady na zboží – reklamace lze kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 773 33 44 33 na, emailem info@vinarstvipaulus.cz, osobně na adrese vinařství – v ulici na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov nebo lze reklamaci uplatnit písemně vždy spolu s předáním požadovaných dokladů.

Kupující je povinen ihned při převzetí zboží prohlédnout s náležitou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost zboží a kvalitu.

V případě, že povaha zboží a jeho balení neumožňuje uskutečnit řádnou prohlídku při přejímce, je kupující povinen ji provést co nejdříve, kdy je to fakticky možné, např. po uskladnění nebo uložení zboží, nejpozději však do 4 pracovních dnů od přejímky zboží.

Kupující je povinen uskladnit nebo uschovat zboží za podmínek obvyklých pro uchování tohoto druhu zboží nejméně po dobu jeho záruční lhůty. V případě reklamace zboží má prodávající za tímto účelem právo kontroly způsobu uskladnění dodaného zboží a kupující je povinen mu toto umožnit.

Záruka na kvalitu zboží nebo služeb je stanovena v Kupní smlouvě či objednávce.

Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží má po stanovenou dobu vlastnosti odpovídající technickým normám na ně se vztahujícím.

Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobené používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, za vady, které byly způsobené vadným skladováním po dodání zboží.

Jako vhodné podmínky pro skladování je určeno: v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez významné manipulace. Dále tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.

V případě, že při konzumaci zjistíte, že je víno tzv. “korkové” nebo-li, že se do vína uvolnili sloučeniny tzv. TCA a víno se stalo chuťově nepoživatelné, informujte nás a obratem Vám zašleme náhradní láhev.V tomto případě je nutné takto vadné víno uchovat – přepravní firma či náš pracovník víno vyzvedne. Akceptujeme reklamace jen lahví, v kterých zůstalo více než 2/3 obsahu.

Vadou není dodávka jiného množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listě nebo aktuálním možnostem objednatele, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku nebo částečné nesplnění smlouvy.

Tzv. skryté vady, tj. vady nezjistitelné běžnou prohlídkou zboží při převzetí nebo vady vzniklé později, musí kupující písemně reklamovat, a to do 4 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny nebo od obdržení včasné reklamace třetí strany, kterému bylo zboží dále prodáno.

Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace doporučeně nebo emailem odeslána na adresu prodejce. Lhůty počítané podle dní počínají běžet dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro jejich počátek.

Reklamace kupujícího o vadách zboží musí obsahovat zejména: přesnou identifikaci objednávky/kupní smlouvy, číslo faktury, popis vady, kdy byla zjištěna a jak se projevuje, požadavek na způsob vyřízení reklamace, nutné přílohy, prokazujícími existenci vady (např. dodací list, reklamační protokol, osvědčení o zjištění vad kontrolním orgánem, popřípadě fotodokumentací apod.) a doklad o koupi.

V případě všech vad zboží, které doposud nebyly kupujícím řádně reklamovány, ale jsou prodávajícím uznány za oprávněné, může prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. jiným plněním.

V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné je kupující povinen vrátit reklamované zboží prodávajícímu ve stavu a množství, v jakém je převzal.

Po převzetí si zboží zkontolujte, pokud jeví známky poškození, toto zboží od přepravce nepřebírejte a tuto zásilku odmítněte. Pokud je závada zjištěna až po převzetí, potom nás ihned informujte. Jako důkaz reklamace a následné vymáhání škody po přepravci si vyžadujeme fotografie poškozeného zboží. Poškozené zboží vám bude zdarma zasláno znovu.

Reklamace bude vždy vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění formou odpovídající těmto Obchodním podmínkám.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující tím, že uzavře smlouvu souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti zákazníka lze odstranit osobní údaje z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazník nejsou dodavatelem předávány žádné další osobě. Výjimku představuje kurýrní služba, která obdrží osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Dohoda o mlčenlivosti

Kupující je povinen dbát na ochranu dobrého jména VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o. a jí provozovaných obchodních projektů www.vinarstvipaulus.cz . Veškeré informace získané v souvislosti s plněním dle příslušné objednávky/smlouvy jsou považovány za důvěrné a jsou součástí obchodního tajemství prodávajícího.

Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany dát nikomu k dispozici smlouvu, přílohy nebo jakékoli jejich ustanovení, informace ke zboží nebo informace, které jí byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo jejím jménem v souvislosti s plněním smlouvy s výjimkou osoby, která pracuje pro smluvní stranu při plnění smlouvy. Poskytování informací těmto osobám musí být důvěrné a v rozsahu nezbytném pro jejich plnění.

Pokud kterákoli ze smluvních stran poruší ustanovení o mlčenlivosti, je druhé smluvní straně povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení. Tím není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky.

Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje výši ceny za objednané zboží uvedené v e-shopu www.vinarstvipaulus.cz včetně případných nákladů na dopravu, nebylo li dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou a potvrzujícím emailem je objednávka závazná. V jiných situacích, které nejsou zmíněny v těchto podmínkách se vztah kupujícího a prodávajícího platným právním předpisem, především Občanským a Obchodním zákoníkem.